Als u verzekerd wilt zijn van capaciteit en deskundigheid op het gebied van personeelsmanagement, waarbij flexibel kan worden ingespeeld op uw behoeften en ambities, is voor u het P&O abonnement een interessante optie.

Met dit abonnement heeft u de beschikking over een vaste personeelsadviseur, die gedurende een bepaalde periode (veelal spreken we met onze klanten een periode van een jaar af) een van tevoren overeengekomen aantal dagdelen binnen uw organisatie aanwezig is. Mocht blijken dat de frequentie en / of het aantal dagdelen te hoog of te laag is, kan dit zonder problemen tussentijds worden aangepast.

Lees meer…

P&O scan
Alvorens het abonnement ingaat is het van belang dat wij een goed beeld krijgen van de stand van zaken op het gebied van personeelsmanagement binnen uw organisatie. Middels een P&O Scan maken wij kennis met uw organisatie en de mensen die daarbinnen werkzaam zijn en brengen we in kaart welke terreinen nog onderbelicht zijn en waar zich eventuele knelpunten bevinden. Met de P&O Scan toetsen we het aanwezig P&O instrumentarium (personeelsplanning, werving, selectie, beoordeling, beloning, ontwikkeling), de onderlinge samenhang en de waardering die medewerkers toekennen aan deze P&O instrumenten.

Het abonnement bestaat uit het bieden van vakinhoudelijke en procesmatige ondersteuning. Hierbij kunnen de werkzaamheden zich, afhankelijk van de prioriteitsstelling en taakverdeling, concentreren op de volgende aandachtsgebieden:

  • Fungeren als klankbord en sparring partner voor de directie en / of degene die binnen uw organisatie de P&O portefeuille beheert. Het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit deze rol.
  • Aanspraakpunt, vertrouwenspersoon voor de medewerkers.
  • Pro-actief informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht en sociaal-verzekeringsrecht.
  • Arbeidsrechtelijke aspecten; arbeidsovereenkomsten- en ontslagrecht, toepassing CAO.
  • Werving en selectie, het voeren van sollicitatiegesprekken.
  • Personeelsbeheer, dossiervorming, salarisadministratie.
  • Het ontwikkelen, implementeren en toezien op de naleving van het verzuimbeleid. De rol vervullen van preventiemedewerker en casemanager (verplichtingen vanuit de arbowetgeving).
  • Een goede koppeling tussen personeelsbeoordeling en –beloning.

Het P&O abonnement dient uiteindelijk een betere afstemming tussen de P&O instrumenten op te leveren waardoor hun gezamenlijke bijdrage aan het realiseren van de doelen en strategie van de onderneming wordt geoptimaliseerd.